Materiały weterynaryjne do badań – co musisz o nich wiedzieć?

Prawidłowe przechowywanie i transport materiałów weterynaryjnych do badań mają kluczowe znaczenie dla uzyskania wiarygodnych wyników. Zrozumienie specyfiki poszczególnych materiałów oraz warunków, w jakich powinny być one przechowywane i transportowane, jest niezbędne w codziennej praktyce weterynaryjnej. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty dotyczące przechowywania i transportu materiałów weterynaryjnych do badań, rodzaje probówek i ich zastosowania, czynniki interferujące w wyniki badań krwi oraz materiał do badań mikrobiologicznych.

Kluczowe aspekty przechowywania i transportowania materiałów weterynaryjnych do badań

Prawidłowe przechowywanie i transport materiałów weterynaryjnych są niezbędne do zachowania ich integralności i zapewnienia wiarygodnych wyników. Oto kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę:

 1. Temperatura: Większość materiałów biologicznych wymaga przechowywania w niskich temperaturach, aby zapobiec degradacji. Więcej w materiale filmowym.

 2. Czas: Im krótszy czas od pobrania materiału do jego analizy, tym lepiej. W miarę możliwości należy dążyć do jak najszybszego transportu materiału do laboratorium.

 3. Odpowiednie oznaczenie: Materiały powinny być transportowane w szczelnie zamkniętych pojemnikach/probówkach, odpornych na przeciekanie, z etykietami zawierającymi niezbędne informacje (naklejka z kodem kreskowym).

 4. Środki ochrony: Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej podczas pobierania, przechowywania i transportu materiałów, aby zapobiec skażeniu oraz zachować bezpieczeństwo personelu. Pamiętajmy, by nie pozostawiać zużytych igieł w probówce. Dodatkowo należy odpowiednio wypełnić probówkę materiałem w stosunku do EDTA.

Rodzaje probówek i ich zastosowania

Wybór odpowiednich probówek do pobierania materiałów jest kluczowy dla uzyskania wiarygodnych wyników badań. Oto najczęściej stosowane rodzaje probówek i ich zastosowania (o tych, które stosujemy opowiadamy w filmie):

 1. Probówki z EDTA: Używane do badań hematologicznych. EDTA działa jako antykoagulant, zapobiegając krzepnięciu krwi.

 2. Probówki z cytrynianem sodu: Stosowane głównie do badań koagulologicznych. Cytrynian sodu wiąże jony wapnia, zapobiegając krzepnięciu krwi.

 3. Probówki z fluorkiem sodu: Stosowane do badań glukozy. Fluorek sodu działa jako antyglikolityk, zapobiegając rozkładowi glukozy przez enzymy glikolityczne w próbce krwi.

 4. Probówki z aktywatorem wykrzepiania: Probówki do pozyskiwania surowicy krwi do badań z przyspieszaczem wykrzepiania. Stosuje się ją do pobierania i przechowywania materiału potrzebnego do badania.

Czynniki interferujące w wyniki badań krwi

Na wyniki badań krwi może wpływać wiele czynników, które mogą prowadzić do fałszywych wyników lub trudności w interpretacji. Oto najważniejsze z nich:

 1. Hemoliza: Rozpad krwinek czerwonych może nastąpić podczas niewłaściwego pobierania lub przechowywania krwi, prowadząc do zafałszowania wyników.

 2. Lipemia: Wysoki poziom lipidów we krwi może zaburzać wyniki niektórych badań biochemicznych.

 3. Ikteria: To stan, w którym surowica lub osocze mają żółtawe zabarwienie. Po pobraniu krwi do badania, próbka jest umieszczana w wirówce. Dzięki procesowi wirowania, z odpowiednią prędkością, oddziela się surowicę lub osocze, które następnie są wykorzystywane do analizy. Jeśli kolor próbki odbiega od normy, na przykład staje się bardziej pomarańczowy, może to sugerować obecność ikterii. Barwę surowicy lub osocza determinuje bilirubina, czyli barwnik żółciowy.

Materiał do badań mikrobiologicznych

Materiał do badań mikrobiologicznych, takich jak wymazy, płyny ustrojowe, czy fragmenty tkanek, wymaga szczególnej uwagi:

 1. Jałowość: Próbki muszą być pobierane w warunkach jałowych, aby uniknąć kontaminacji i uzyskać wiarygodne wyniki.

 2. Szybki transport: Materiały mikrobiologiczne powinny być jak najszybciej dostarczone do laboratorium, aby uniknąć namnażania się bakterii lub innych patogenów.

 3. Odpowiednie podłoża transportowe: Niektóre próbki wymagają specjalnych podłoży transportowych, które stabilizują materiał biologiczny i umożliwiają przeżycie drobnoustrojów do czasu analizy (w filmie pokazujemy specjalne wymazówki).

Podsumowanie

Prawidłowe przechowywanie i transport materiałów weterynaryjnych do badań są kluczowe dla uzyskania wiarygodnych wyników. Zrozumienie specyfiki poszczególnych materiałów, stosowanie odpowiednich probówek oraz zwracanie uwagi na czynniki mogące interferować w wyniki badań krwi, a także dbałość o jałowość i szybki transport materiałów mikrobiologicznych, są niezbędnymi elementami skutecznej diagnostyki weterynaryjnej. Właściwe postępowanie z materiałami do badań pozwala na dokładniejszą diagnostykę i lepsze wyniki leczenia pacjentów weterynaryjnych.

 
 
 
 

Sprawdź gdzie zbadasz swojego pupila